Umweltberichte 2007-2018

Umwelt Schweiz 2018

ui-1813-d

Bericht des Bundesrates. 2018

Umwelt Schweiz 2015

Cover Umweltbericht 2015

Bericht des Bundesrates. 2015

Umwelt Schweiz 2013

Cover Umweltbericht 2013

Umweltbericht des Bundesamtes für Umwelt BAFU. 2013

Umwelt Schweiz 2011

Cover Umwelt Schweiz 2011

Umweltbericht des BAFU und des BFS. 2011

Kontakt
Letzte Änderung 16.12.2022

Zum Seitenanfang

https://www.bafu.admin.ch/content/bafu/de/home/dokumentation/umweltbericht/umweltberichte-2007-2018.html