Indikator Abfall

Separat gesammelte Abfälle

Elektronikschrott 2019: 15.1529121381207 Batterien 2019: 0.359896702358255 Textilien 2019: 6.40803540245209 Weissblech 2019: 1.43449665999433 PET-Flaschen 2019: 4.20249678771081 Aluminium 2019: 1.54347213206809 Altglas 2019: 41.2174850797887 Papier und Karton 2019: 139.869787036245 Kompost 2019: 162.537726394519 Elektronikschrott 2018: 14.6691443810827 Batterien 2018: 0.333813333215266 Textilien 2018: 6.4593171262785 Weissblech 2018: 1.51468528160504 PET-Flaschen 2018: 4.46179678259874 Aluminium 2018: 1.50163568533275 Altglas 2018: 40.6039353154816 Papier und Karton 2018: 146.60580583529 Kompost 2018: 151.468528160504 Elektronikschrott 2017: 14.409932057405 Batterien 2017: 0.326100986869125 Textilien 2017: 6.3002382097889 Weissblech 2017: 1.52512937255776 PET-Flaschen 2017: 4.39467724333775 Aluminium 2017: 1.31426090425844 Altglas 2017: 40.3770285969091 Papier und Karton 2017: 148.001267323015 Kompost 2017: 152.548140672855 Elektronikschrott 2016: 15.5840593282064 Batterien 2016: 0.331545541398261 Textilien 2016: 6.79881192239659 Weissblech 2016: 1.51891370356707 PET-Flaschen 2016: 4.41012325359214 Aluminium 2016: 1.31766887066413 Altglas 2016: 40.4944332510382 Papier und Karton 2016: 151.181929112631 Kompost 2016: 153.712269549836 Elektronikschrott 2015: 16.0922300948721 Batterien 2015: 0.32712861774949 Textilien 2015: 6.83319322685241 Weissblech 2015: 1.39185781193707 PET-Flaschen 2015: 4.64284856490933 Aluminium 2015: 1.54917737480485 Altglas 2015: 42.7599375525399 Papier und Karton 2015: 156.96601417077 Kompost 2015: 150.815900084064 Elektronikschrott 2014: 15.3696734247906 Batterien 2014: 0.331916960058274 Textilien 2014: 6.09372344300109 Weissblech 2014: 1.5911132693942 PET-Flaschen 2014: 4.50637367973777 Aluminium 2014: 1.51754279470681 Altglas 2014: 43.409979361418 Papier und Karton 2014: 165.114240621586 Kompost 2014: 152.463761078062 Elektronikschrott 2013: 15.7183237065257 Batterien 2013: 0.310310925402483 Textilien 2013: 6.06771537421654 Weissblech 2013: 1.57429027897259 PET-Flaschen 2013: 4.67432714759739 Aluminium 2013: 1.37028388841096 Altglas 2013: 43.8925894064151 Papier und Karton 2013: 162.192822907706 Kompost 2013: 121.772520584982 Elektronikschrott 2012: 16.0633735548096 Batterien 2012: 0.320023212881258 Textilien 2012: 5.87538729092263 Weissblech 2012: 1.59265051511668 PET-Flaschen 2012: 4.67480253933194 Aluminium 2012: 1.3686840364284 Altglas 2012: 44.0229754767904 Papier und Karton 2012: 167.261152504126 Kompost 2012: 105.911259255259 Elektronikschrott 2011: 14.9148066645709 Batterien 2011: 0.298522477208425 Textilien 2011: 5.96705438541339 Weissblech 2011: 1.5592580949387 PET-Flaschen 2011: 4.77962904746935 Aluminium 2011: 1.30776485381955 Altglas 2011: 43.9934611757309 Papier und Karton 2011: 165.415906947501 Kompost 2011: 107.035523420308 Elektronikschrott 2010: 15.5723638212674 Batterien 2010: 0.300641962753448 Textilien 2010: 6.61691984999682 Weissblech 2010: 1.6017288501875 PET-Flaschen 2010: 4.65734443526346 Aluminium 2010: 1.08053136718998 Altglas 2010: 43.9131761266129 Papier und Karton 2010: 164.984173393504 Kompost 2010: 118.222843704316 Elektronikschrott 2009: 14.4802775279455 Batterien 2009: 0.307647822176539 Textilien 2009: 6.50044969805987 Weissblech 2009: 1.51098548117692 PET-Flaschen 2009: 4.82371836052936 Aluminium 2009: 1.01503276371579 Altglas 2009: 42.5937299241938 Papier und Karton 2009: 169.200565334704 Kompost 2009: 119.491198766542 Elektronikschrott 2008: 13.9901823281907 Batterien 2008: 0.311672120928783 Textilien 2008: 6.36330580229598 Weissblech 2008: 1.55836060464391 PET-Flaschen 2008: 4.65235572178069 Aluminium 2008: 0.999948054646512 Altglas 2008: 42.2866344605475 Papier und Karton 2008: 175.728533582671 Kompost 2008: 120.772946859903 Elektronikschrott 2007: 14.1622098690624 Batterien 2007: 0.310087730853334 Textilien 2007: 6.25708038043049 Weissblech 2007: 1.72827146507891 PET-Flaschen 2007: 4.46294491134705 Aluminium 2007: 0.856232052058909 Altglas 2007: 42.0906552151118 Papier und Karton 2007: 174.443844350186 Kompost 2007: 122.507047448428 Elektronikschrott 2006: 13.1472033887017 Batterien 2006: 0.327947464467918 Textilien 2006: 6.26057304223889 Weissblech 2006: 1.70500712639697 PET-Flaschen 2006: 4.31127036351285 Aluminium 2006: 0.692659145098771 Altglas 2006: 41.0493786048246 Papier und Karton 2006: 170.323152131925 Kompost 2006: 117.83797104152 Elektronikschrott 2005: 11.0604638691514 Batterien 2005: 0.31626223354337 Textilien 2005: 6.03298029226438 Weissblech 2005: 1.60879474460383 PET-Flaschen 2005: 4.23702909237163 Aluminium 2005: 0.611342002949457 Altglas 2005: 41.3147875050275 Papier und Karton 2005: 166.753720337847 Kompost 2005: 103.230996112079 Elektronikschrott 2004: 10.4922454484154 Batterien 2004: 0.341200269723533 Textilien 2004: 5.93391773432232 Weissblech 2004: 1.6857720836143 PET-Flaschen 2004: 4.24747134187458 Aluminium 2004: 0.569116655428186 Altglas 2004: 40.9948752528658 Papier und Karton 2004: 156.912070128119 Kompost 2004: 100.653405259609 Elektronikschrott 2003: 9.74149659863946 Batterien 2003: 0.333061224489796 Textilien 2003: 5.71428571428571 Weissblech 2003: 1.71428571428571 PET-Flaschen 2003: 4.43496598639456 Aluminium 2003: 0.521360544217687 Altglas 2003: 41.0112925170068 Papier und Karton 2003: 153.631292517007 Kompost 2003: 100.680272108844 Elektronikschrott 2002: 5.12328767123288 Batterien 2002: 0.318767123287671 Textilien 2002: 5.82191780821918 Weissblech 2002: 1.64383561643836 PET-Flaschen 2002: 3.73260273972603 Aluminium 2002: 0.487260273972603 Altglas 2002: 40.1445205479452 Papier und Karton 2002: 158.851369863014 Kompost 2002: 99.7808219178082 Elektronikschrott 2001: 5.29166666666667 Batterien 2001: 0.323888888888889 Textilien 2001: 5.55555555555556 Weissblech 2001: 1.66666666666667 PET-Flaschen 2001: 3.61111111111111 Aluminium 2001: 0.4375 Altglas 2001: 40.7893055555556 Papier und Karton 2001: 162.279166666667 Kompost 2001: 90.2777777777778 Elektronikschrott 2000: 0 Batterien 2000: 0.33091922005571 Textilien 2000: 4.45682451253482 Weissblech 2000: 1.6991643454039 PET-Flaschen 2000: 3.44011142061281 Aluminium 2000: 0.334261838440111 Altglas 2000: 40.2637883008357 Papier und Karton 2000: 158.363509749304 Kompost 2000: 89.2757660167131 Elektronikschrott 1999: 0 Batterien 1999: 0.308240223463687 Textilien 1999: 4.46927374301676 Weissblech 1999: 1.67597765363128 PET-Flaschen 1999: 3.17039106145251 Aluminium 1999: 0.298603351955307 Altglas 1999: 39.4814245810056 Papier und Karton 1999: 152.753212290503 Kompost 1999: 71.2290502793296 Elektronikschrott 1998: 0 Batterien 1998: 0.308971492453885 Textilien 1998: 4.33202906651761 Weissblech 1998: 1.62101732811627 PET-Flaschen 1998: 2.66349916154276 Aluminium 1998: 0.307434320849637 Altglas 1998: 39.2100335382896 Papier und Karton 1998: 148.396450531023 Kompost 1998: 70.290665176076 Elektronikschrott 1997: 0 Batterien 1997: 0.282633053221289 Textilien 1997: 4.48179271708683 Weissblech 1997: 1.60364145658263 PET-Flaschen 1997: 2.39299719887955 Aluminium 1997: 0.30812324929972 Altglas 1997: 39.6649859943978 Papier und Karton 1997: 140.540756302521 Kompost 1997: 66.5266106442577 Elektronikschrott 1996: 0 Batterien 1996: 0.311447811447811 Textilien 1996: 4.20875420875421 Weissblech 1996: 1.54320987654321 PET-Flaschen 1996: 2.02693602693603 Aluminium 1996: 0.300224466891134 Altglas 1996: 36.3093434343434 Papier und Karton 1996: 140.191217732884 Kompost 1996: 63.2295173961841 Elektronikschrott 1995: 0 Batterien 1995: 0.280373831775701 Textilien 1995: 3.8232795242141 Weissblech 1995: 1.345227980742 PET-Flaschen 1995: 1.78547153780799 Aluminium 1995: 0.339847068819031 Altglas 1995: 37.2085811384877 Papier und Karton 1995: 131.073916737468 Kompost 1995: 56.6411781365052 Elektronikschrott 1994: 0 Batterien 1994: 0.32 Textilien 1994: 3.18571428571429 Weissblech 1994: 1.25285714285714 PET-Flaschen 1994: 1.35057142857143 Aluminium 1994: 0.351428571428571 Altglas 1994: 34.5601428571429 Papier und Karton 1994: 124.985714285714 Kompost 1994: 53 Elektronikschrott 1993: 0 Batterien 1993: 0.320137201657853 Textilien 1993: 2.97270258682292 Weissblech 1993: 1.10047163069887 PET-Flaschen 1993: 0.876947263112763 Aluminium 1993: 0.340145776761469 Altglas 1993: 32.7654709161069 Papier und Karton 1993: 107.753179934258 Kompost 1993: 50.0214377590396 Elektronikschrott 1992: 0 Batterien 1992: 0 Textilien 1992: 2.45098039215686 Weissblech 1992: 1.02364475201845 PET-Flaschen 1992: 0.475778546712803 Aluminium 1992: 0.349048442906574 Altglas 1992: 30.572952710496 Papier und Karton 1992: 107.381776239908 Kompost 1992: 46.1361014994233 Elektronikschrott 1991: 0 Batterien 1991: 0 Textilien 1991: 1.74596246180707 Weissblech 1991: 0.814782482176633 PET-Flaschen 1991: 0.0797322857558563 Aluminium 1991: 0.275862068965517 Altglas 1991: 28.9480576167612 Papier und Karton 1991: 106.532809544595 Kompost 1991: 43.6490615451768 Elektronikschrott 1990: 0 Batterien 1990: 0 Textilien 1990: 1.61859917598587 Weissblech 1990: 0.559152442613302 PET-Flaschen 1990: 0 Aluminium 1990: 0.223660977045321 Altglas 1990: 26.3067981165391 Papier und Karton 1990: 105.267804590936 Kompost 1990: 38.2577987051207 Elektronikschrott 1989: 0 Batterien 1989: 0 Textilien 1989: 1.63617432693738 Weissblech 1989: 0.267737617135208 PET-Flaschen 1989: 0 Aluminium 1989: 0.188903763200952 Altglas 1989: 24.4218354901086 Papier und Karton 1989: 100.267737617135 Kompost 1989: 34.2109177450543 Elektronikschrott 1988: 0 Batterien 1988: 0 Textilien 1988: 1.64892819667216 Weissblech 1988: 0.0959376405336531 PET-Flaschen 1988: 0 Aluminium 1988: 0.132663768550442 Altglas 1988: 23.3249887573078 Papier und Karton 1988: 91.8902713236396 Kompost 1988: 34.4775895667816 Elektronikschrott 1987: 0 Batterien 1987: 0 Textilien 1987: 1.66188245958604 Weissblech 1987: 0.0302160447197462 PET-Flaschen 1987: 0 Aluminium 1987: 0.105302915848315 Altglas 1987: 21.169058770207 Papier und Karton 1987: 83.5473636500982 Kompost 1987: 33.2376491917208 Elektronikschrott 1986: 0 Batterien 1986: 0 Textilien 1986: 1.52137532329226 Weissblech 1986: 0 PET-Flaschen 1986: 0 Aluminium 1986: 0.0482275977483645 Altglas 1986: 19.8913738019169 Papier und Karton 1986: 75.7644910999544 Kompost 1986: 31.9488817891374 Elektronikschrott 1985: 0 Batterien 1985: 0 Textilien 1985: 1.53069034134395 Weissblech 1985: 0 PET-Flaschen 1985: 0 Aluminium 1985: 0.0469921934792591 Altglas 1985: 20.2762896066126 Papier und Karton 1985: 69.6464105311495 Kompost 1985: 30.6138068268789 Elektronikschrott 1984: 0 Batterien 1984: 0 Textilien 1984: 1.53727901614143 Weissblech 1984: 0 PET-Flaschen 1984: 0 Aluminium 1984: 0 Altglas 1984: 19.4553420445811 Papier und Karton 1984: 66.2874711760185 Kompost 1984: 27.6710222905457 Elektronikschrott 1983: 0 Batterien 1983: 0 Textilien 1983: 1.38846035174329 Weissblech 1983: 0 PET-Flaschen 1983: 0 Aluminium 1983: 0 Altglas 1983: 17.3392471459426 Papier und Karton 1983: 64.3937056464054 Kompost 1983: 24.6837395865474 Elektronikschrott 1982: 0 Batterien 1982: 0 Textilien 1982: 1.23704963661667 Weissblech 1982: 0 PET-Flaschen 1982: 0 Aluminium 1982: 0 Altglas 1982: 16.3313746714087 Papier und Karton 1982: 62.409154167311 Kompost 1982: 21.6483686407917 Elektronikschrott 1981: 0 Batterien 1981: 0 Textilien 1981: 1.08881630113548 Weissblech 1981: 0 PET-Flaschen 1981: 0 Aluminium 1981: 0 Altglas 1981: 14.2126302690932 Papier und Karton 1981: 60.6315134546586 Kompost 1981: 18.6654223051797 Elektronikschrott 1980: 0 Batterien 1980: 0 Textilien 1980: 0.939702427564605 Weissblech 1980: 0 PET-Flaschen 1980: 0 Aluminium 1980: 0 Altglas 1980: 9.39702427564605 Papier und Karton 1980: 58.8880187940485 Kompost 1980: 15.6617071260767 Elektronikschrott 1979: 0 Batterien 1979: 0 Textilien 1979: 0.78740157480315 Weissblech 1979: 0 PET-Flaschen 1979: 0 Aluminium 1979: 0 Altglas 1979: 8.34645669291339 Papier und Karton 1979: 57.9685039370079 Kompost 1979: 12.5984251968504 Elektronikschrott 1978: 0 Batterien 1978: 0 Textilien 1978: 0.631711939355654 Weissblech 1978: 0 PET-Flaschen 1978: 0 Aluminium 1978: 0 Altglas 1978: 7.34365129500948 Papier und Karton 1978: 56.8856601389766 Kompost 1978: 9.47567909033481 Elektronikschrott 1977: 0 Batterien 1977: 0 Textilien 1977: 0.474984167194427 Weissblech 1977: 0 PET-Flaschen 1977: 0 Aluminium 1977: 0 Altglas 1977: 6.33312222925903 Papier und Karton 1977: 55.7789740341989 Kompost 1977: 6.33312222925903 Elektronikschrott 1976: 0 Batterien 1976: 0 Textilien 1976: 0.315806095057635 Weissblech 1976: 0 PET-Flaschen 1976: 0 Aluminium 1976: 0 Altglas 1976: 5.21080056845097 Papier und Karton 1976: 54.3818095689247 Kompost 1976: 3.15806095057635 Elektronikschrott 1975: 0 Batterien 1975: 0 Textilien 1975: 0.15617679212869 Weissblech 1975: 0 PET-Flaschen 1975: 0 Aluminium 1975: 0 Altglas 1975: 4.06059659534593 Papier und Karton 1975: 52.5534905513041 Kompost 1975: 0 Elektronikschrott 1974: 0 Batterien 1974: 0 Textilien 1974: 0 Weissblech 1974: 0 PET-Flaschen 1974: 0 Aluminium 1974: 0 Altglas 1974: 2.94117647058824 Papier und Karton 1974: 50.8668730650155 Kompost 1974: 0 Elektronikschrott 1973: 0 Batterien 1973: 0 Textilien 1973: 0 Weissblech 1973: 0 PET-Flaschen 1973: 0 Aluminium 1973: 0 Altglas 1973: 1.90001552553951 Papier und Karton 1973: 49.7904052165813 Kompost 1973: 0 Elektronikschrott 1972: 0 Batterien 1972: 0 Textilien 1972: 0 Weissblech 1972: 0 PET-Flaschen 1972: 0 Aluminium 1972: 0 Altglas 1972: 0.781127948758007 Papier und Karton 1972: 48.8673644743009 Kompost 1972: 0 Elektronikschrott 1971: 0 Batterien 1971: 0 Textilien 1971: 0 Weissblech 1971: 0 PET-Flaschen 1971: 0 Aluminium 1971: 0 Altglas 1971: 0.472962320668453 Papier und Karton 1971: 48.0687371906038 Kompost 1971: 0 Elektronikschrott 1970: 0 Batterien 1970: 0 Textilien 1970: 0 Weissblech 1970: 0 PET-Flaschen 1970: 0 Aluminium 1970: 0 Altglas 1970: 0.15956598053295 Papier und Karton 1970: 47.3910962182863 Kompost 1970: 0

Daten zur Grafik: Excel
Quelle: BAFU,SWICO, SENS
 
Zuletzt aktualisiert am: 19.03.2021

Weiterführende Informationen

Links

inidkatoren_hirun

Indikatoren

Suche und Liste aller Indikatoren

https://www.bafu.admin.ch/content/bafu/de/home/themen/thema-abfall/abfall--daten--indikatoren-und-karten/abfall--indikatoren/indikator-abfall.pt.html/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5kaWthdG9yZW4uYWRtaW4uY2gvUHVibG/ljL0FlbURldGFpbD9pbmQ9QUIwOTkmbG5nPWRlJlN1Ymo9Tg==.html